Avizare şi/sau autorizare


 

*ANUNȚ IMPORTANT* : pentru toți factorii care contribuie la proiectarea, verificarea și executarea construcțiilor

Având ca scop crearea unui cadru unitar de aplicare a legislației în vigoare, vă rugăm să accesați site-ul IGSU unde se găsesc o serie de precizări utile în domeniul securității la incendiu.

Programul de lucru cu publicul se desfășoară la sediul II al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin din municipiul Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, etajul 1 pentru:

Programul de primire și eliberare directă a documentațiilor precum și asistenţă tehnică de specialitate în domeniul avizării/autorizării de securitate la incendiu şi protecţie civilă:
– avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă
– acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
– comercializarea articolelor pirotehnice
– puncte de vedere tehnice de specialitate

luni, marți, joi orele 08:30-16:30
miercuri 08:30-18:30
(cu excepția sărbătorilor legale)


Depunerea şi ridicarea cererilor însoţite de documentaţiile aferente și asistență tehnică în domeniul situațiilor de urgență pentru :
– avize planuri de urgență interne
– avize planuri de evacuare în situații de urgență
– avize planuri de prevenire și intervenție în caz de urgență radiologică
– autorizare rute de transport deșeuri periculoase

joi și vineri, orele 08:00-16:00.
(cu excepția sărbătorilor legale)

ADRESA DE E-MAIL PE CARE SE POT TRANSMITE, ÎN FORMAT ELECTRONIC, CERERILE DE EMITERE A AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ, ÎNSOŢITE DE DOCUMENTAŢIILE AFERENTE ESTE :
avizare@isusemenic.ro


Terminologie

Aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.


Aviz de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă.


Autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu.


Autorizaţie de protecţie civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele judeţene, prin care se certifică, în urma verificării documentaţiilor tehnice şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.


Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, după verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Legislație

Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu toate modificările și completările ulterioare


Legea nr.481/2004, privind protecția civilă, cu toate modificările și completările ulterioare


O.M.A.I. nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu toate modificările și completările ulterioare


H.G.R. nr.862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă


O.I.G.S.U. nr.1045/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu toate modificările și completările ulterioare

Documente necesare avizării-autorizării

1.Documente necesare pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu-conform art.30, alin.(3) din Legea nr.307/2006 cu toate modificările și completările ulterioare


2. Documente necesare pentru obținerea avizul de amplasare în parcelă prevăzut la art. 24 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


3.Documente necesare pentru obținerea avizul privind asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice prevăzut la art. 25 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


4.Documente necesare pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu


5.Documente necesare pentru obținerea avizelor de protecție civilă


6.Documente necesare pentru obținerea autorizațiilor de protecție civilă


7.Documente necesare pentru obținerea acordului pentru organizarea de jocuri de artificii cu articole pirotehnice

Formulare tipizate / modele documente

1.Cerere tip pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau protecţie civilă


2.Cerere pentru emiterea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


3.Opis cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă – (model)


4.Opis cu documentele depuse pentru eliberarea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


5.Modelul listei cu documentele care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc

Lista verificatorilor de proiecte atestați

Listele cu persoanele autorizate să efectueze lucrări în domeniile:

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat

Instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural organizat

Ignifugarea materialelor combustibile

Efectuarea lucrărilor de termoprotecţie

Întreţinerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU

Autorizaţii de securitate la incendiu

Comments are closed.